Menu Close

Namen projekta je uporaba metod za procesiranje naravnega jezika na področju analize diskurza. Razvijali bomo najsodobnejše metode globokega učenja (angl. deep learning) in jih uporabili za diahrone analize novic, primerjalne analize med različnimi mediji in jeziki ter zaznavanju metafor in metanomij v novicah. Posebna pozornost bo namenjena izdelavi orodij za slovenščino. Nove metode bodo razvite v sodelovanju raziskovalcev in raziskovalk s področja računalništva in procesiranja naravnega jezika, korpusnega jezikoslovja in analize diskurza.

vhodna ilustracija

Projekt obravnava vrzel med napredkom na področju obdelave naravnega jezika in njegovo uporabnostjo pri analizi novic s strani raziskovalcev s področij jezikoslovja in družboslovja in ima naslednje cilje, ki ustrezajo delovnim sklopom (DS):

  • Prilagajanje metod za anotiranje novic (DS1);
  • Razvoj metod za diahrono analizo novic (DS2);
  • Razvoj metod za primerjalno analizo novic (DS3);
  • Razvoj metod za zaznavanje metafor in metonimij (DS4);
  • Uporaba metod v različnih demonstrativnih primerih, ki prikazujejo, kako enojezične in medjezične metode obdelave naravnega jezika pomagajo pri kritični analizi diskurza (DS5).